Sprostredkovanie predaja (kúpy) nehnuteľnosti:

Provízia za sprostredkovanie predaja (kúpy) nehnuteľností je vo výške 2,5% z celkovej ceny nehnuteľnosti (za ktorú sa nehnuteľnosť predá), pričom minimálna výška provízie je 2 000€.

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľností zaťaženej exekučným záložným právom je vo výške 3,5% z celkovej ceny nehnuteľnosti (za ktorú sa nehnuteľnosť predá), pričom minimálna výška provízie je 3 000€.

Provízia je splatná až po realizácii obchodu, t. j. po podpise kúpnej zmluvy a úhrade kúpnej ceny.

Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti je vo výške jedného mesačného nájmu (za podmienky že nájomná zmluva je uzavretá na min. 1 rok). V prípade sprostredkovania prenájmu trvajúceho kratšie ako 1 rok, výška provízie činí 1/12 z celkového nájomného za dohodnuté obdobie.

Provízia je splatná pri podpise nájomnej zmluvy a úhrade prvého nájomného.

V rámci provízie sú zabezpečené tieto úkony: poradenstvo, sprostredkovanie predaja, obhliadky nehnuteľnosti, fotodokumentácia a spracovanie ponuky, prezentácia a inzercia nehnuteľnosti, zabezpečenie kompletného právneho servisu (návrhov zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad, splnomocnenia, zabezpečenie listov vlastníctva a kópii katastrálnej mapy a pod.), hypotekárne poradenstvo, zastupovanie klienta pred úradmi, protokolárne odovzdávanie a preberanie nehnuteľnosti.

Individuálne služby:

Katastrálny servis (príprava a podanie návrhu na vklad VP, fyzické odovzdanie nehnuteľnosti, zastupovanie pred katastrálnym odborom, riešenie prerušenia kat. konania, atď.): 200 €

Realitné poradenstvo a ostatné služby: 35€/hod.

Písomný odhad trhovej ceny nehnuteľnosti pre účely súdov, dedičského konania, majetkového vyrovnania a pod.: 50€/ nehnuteľnosť (okresy Bratislava 1-5, okres Senec, okres Pezinok)

*Pred každým dohodnutím služby s klientom je spísaná objednávka (resp. zmluva o sprostredkovaní) v ktorej je uvedená cena resp. spôsob jej výpočtu.

*Realitná kancelária Arkádia, s.r.o. nie je platcom DPH!