spoločnosti: Realitná kancelária Arkádia, s.r.o., so sídlom: Čiližská 22, 821 07 Bratislava, IČO: 36 677 621, spoločnosť zapísaná v OR SR OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 42402/B, Štatutárny orgán: Ing. Dárius Kneppo, konateľ; tel.: +421 910 999 885, e-mail: info@rkarkadia.sk, /ďalej len „Realitná kancelária“/

  1. Spotrebiteľ (klient využívajúci služby Realitnej kancelárie) ma právo na základe vlastného úsudku podať písomnú reklamáciu služieb na vyššie uvedenú korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu.
  2. Povinnosť realitnej kancelárie je zapísať každý reklamačný podnet. Vzor podnetu je uvedený na konci tohto dokumentu.
  3. Realitná kancelária vybavuje reklamáciu v lehote 30 dní od doručenia reklamácie. Odpoveď posiela písomnou formou na korešpondenčnú alebo e-mailovú adresu klienta.
  4. O uznaní chyby zo strany Realitnej kancelárie, bude klient informovaný, a daný nedostatok v čo najkratšom možnom termíne odstránený na náklady Realitnej kancelárie.
  5. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vzor reklamačného podnetu:

Reklamácia služby (uviesť druh služby napr. sprostredkovanie predaja, prenájmu a pod.):
Dátum reklamácie:
Špecifikácia nehnuteľnosti (uviesť informácie z príslušného listu vlastníctva):
KLIENT:

Meno a adresa:

e-mail:                                     tel.:

Vecný obsah reklamácie (uveďte vady na službe, popis pochybenia):