Všeobecné obchodné podmienky Realitnej kancelárie Arkádia, s.r.o.

Realitná kancelária Arkádia, s.r.o. (IČO: 36677621) so sídlom Čiližská 22, 821 07 Bratislava, zapísaná v registri OS BA I, odd. Sro, v. č.: 42402/B (ďalej len „realitná kancelária“) je právnickou osobou, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa venuje sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti. Za účelom zlepšovania poskytovaných služieb realitná kancelária prijala tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými stanovuje pravidlá činnosti realitnej kancelárie pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby realitná kancelária na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonala činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov.

Právny vzťah medzi realitnou kanceláriou a klientom

 1. Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti na základe sprostredkovateľskej zmluvy.
 2. Sprostredkovateľská zmluva je uzatvorená v súlade s ustanovením § 262 zákona č. 513/1991 alebo §774 a násl. Občianskeho zákonníka a upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán zo sprostredkovateľskej zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve, spravujú sa ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
 4. Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy a príslušnými právnymi predpismi.
 5. Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať s odbornou starostlivosťou pre klienta za odmenu uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť, ktorá je v sprostredkovateľskej zmluve bližšie špecifikovaná.

Obhliadka

 1. Ak klient – vlastník nehnuteľnosti prejaví záujem o sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je v jeho vlastníctve, realitná kancelária pred alebo po podpise zmluvy vykoná jej obhliadku.
 2. Pri obhliadke nehnuteľnosti – náberu nehnuteľnosti do ponuky, realitná kancelária oboznámi klienta s podstatnými pravidlami pri zrealizovaní predaja nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie.
 3. Realitná kancelária pri obhliadke nehnuteľnosti vykoná záznam z obhliadky nehnuteľnosti, ktorý obsahuje najmä špecifikáciu nehnuteľnosti, polohu a rozlohu, popis jednotlivých častí, popis príslušenstva, popis zistených nedostatkov a vád zistených pri obhliadke, navrhovanú cenu za nehnuteľnosť, výšku provízie a pod.
 4. Realitná kancelária vykonáva náborové obhliadky za prítomnosti vlastníka alebo ním poverenej osoby.
 5. Realitná kancelária pri obhliadke vykonáva fotografickú a/alebo video dokumentáciu nehnuteľnosti. Všetky uverejnené fotografie, videa, pôdorysy, texty sú majetkom realitnej kancelárie a nie je možné ich kopírovať alebo používať bez písomného súhlasu realitnej kancelárie.

Odborná starostlivosť

 1. Realitná kancelária vykonáva pre vlastníka nehnuteľnosti sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou.
 2. Realitná kancelária v rámci odbornej starostlivosti preverí existenciu vlastníckeho práva osoby, ktorou je predávajúci alebo prenajímateľ nehnuteľnosti a to najmä z príslušného výpisu z listu vlastníctva.
 3. Realitná kancelária preverí existenciu tiarch ako sú záložné práva alebo vecné bremená viaznuce k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania.
 4. Realitná kancelária v rámci svojich možností preverí technický stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania, avšak realitná kancelária nenesie zodpovednosť za skryté vady. Za skrytú vadu sa považuje vada, ktorú nemožno zistiť pri prehliadke nehnuteľnosti s vynaložením obvyklej starostlivosti.
 5. Realitná kancelária nenesie zodpovednosť za neúplné, nesprávne a nepravdivé informácie poskytnuté klientom – majiteľom nehnuteľnosti.

Uverejňovanie ponuky

 1. Realitná kancelária v rámci sprostredkovateľskej činnosti uverejňuje ponuky na predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti v elektronických a tlačených médiách podľa vlastného výberu.
 2. Realitná kancelária uverejňuje polohu, rozlohu, jej členenie, stručný popis jednotlivých častí, jej členenie a podľa uváženia aj fotografie, videa a pôdorysy.
 3. Ak nastane zmena údajov (napr. cena) obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti, realitná kancelária zabezpečí aktualizáciu týchto údajov, bez zbytočného odkladu po tom ako sa o zmene dozvie.
 4. Realitná kancelária pri uverejňovaní údajov v rámci ponuky na predaj a prenájom nehnuteľnosti dbá na to, aby uverejnením týchto údajov nebolo narušené súkromie vlastníka nehnuteľnosti.
 5. Náklady spojené s inzerciou ponuky na predaj, kúpu alebo prenájom, ako aj tvorba fotografickej a video dokumentácie nehnuteľnosti znáša realitná kancelária.

Obhliadka a rezervácia

 1. Realitná kancelária zabezpečí pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť ponúkanú realitnou kanceláriou, vstup do nehnuteľnosti za účelom obhliadky.
 2. Prístup do nehnuteľnosti realitná kancelária zabezpečí po dohode s majiteľom, ako aj so záujemcom o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti.
 3. V prípade, ak záujemca o kúpu nehnuteľnosti prejaví vážny záujem, je možné túto nehnuteľnosť rezervovať a nepredávať ďalej až do doby podpísania kúpnej zmluvy, ak záujemca o kúpu nehnuteľnosti zloží zálohu na kúpnu cenu na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo na základe rezervačnej zmluvy.

Odmena

 1. Nárok na odmenu (províziu) vzniká realitnej kancelárii až dňom podpisu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzavretie je predmetom sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom.
 2. Výška odmeny (provízie) realitnej kancelárie je dohodnutá v rámci sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom.
 3. Realitná kancelária má nárok na odmenu po dobu jedného roka, aj za predpokladu, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzatvorenie bolo predmetom sprostredkovateľskej zmluvy, došlo po skončení platnosti tejto sprostredkovateľskej zmluvy, ak k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou realitnej kancelárie.
 4. Realitná kancelária má nárok na odmenu aj v prípade, ak klient uzavrie bez ďalšej súčinnosti realitnej kancelárie kúpnu zmluvu (alebo inú scudzovaniu zmluvu) alebo nájomnú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila realitná kancelária ako osobu vhodnú na uzavretie kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (napr. tak, že s určenou osobou vykonal ohliadku nehnuteľnosti).

Zodpovednosť za škody

 1. Realitná kancelária nezodpovedá za plnenie záväzkov tretích strán, ktoré majú vplyv na zrealizovanie obchodu vyplývajúceho zo sprostredkovateľskej zmluvy.
 2. Realitná kancelária nezodpovedá zo škody, ktoré vznikli v dôsledku porušenia záväzkov a povinností klienta s ktorým má podpísanú sprostredkovateľskú zmluvu.
 3. Realitná kancelária zodpovedá za škodu, ktorú klientovi spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo sprostredkovateľskej zmluvy a všeobecných obchodných podmienok. Nezodpovedá však za ušlý zisk klienta. Zodpovednosť realitnej kancelárie za škodu spôsobenú klientovi je obmedzená výškou odmeny (provízie). Podmienkou náhrady škody v dohodnutom rozsahu je preukázanie vzniku škody na strane klienta a príčinnej súvislosti medzi porušením sprostredkovateľskej zmluvy a všeobecných obchodných podmienok zo strany realitnej kancelárie a vznikom škody na strane klienta.

Záverečné ustanovenia

 1. Realitná kancelária za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja a neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje pravidlá svojej činnosti pri poskytovaní realitných služieb.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli prijaté dňa 01.02.2019 kedy nadobudli platnosť a účinnosť.
 3. Každá aktualizácia alebo zmena všeobecných obchodných podmienok bude zverejňovaná na webovom sídle realitnej kancelárie: rkarkadia.sk
 4. Právne vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, sprostredkovateľskou zmluvou a všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Zmluvné dojednania v sprostredkovateľskej zmluve, ak bola uzavretá v písomnej podobe, majú prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.